Contact Bel (024) 388 22 99 Vacatures
Menu
Powering
your potential
Home > Alle artikelen en videos > Development > Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en de NOW-regeling

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en de NOW-regeling

In de afgelopen weken zijn bij ons de nodige vragen binnengekomen over het aanvragen van ontslag wegens bedrijfseconomische gronden, van bedrijven die gebruikmaken van de NOW-regeling.

Inmiddels is er sprake van een derde NOW-regeling. Deze regeling is nog niet officieel gepubliceerd, maar de inhoud is in grote lijnen al wel bekend. De huidige NOW 2.0 regeling heeft een looptijd van 4 maanden en loopt af op 30 september.

De NOW 2.0 regeling

De NOW 2.0 regeling komt grotendeels overeen met de eerste regeling, maar een belangrijk verschil betreft de ontslagboete, die van 150 naar 100% is gegaan. Ook in het geval van een penibele financiële situatie kunnen werkgevers dus een  ontslagaanvraag richten aan het UWV. Een werkgever die tijdens de tweede tranche een ontslagaanvraag indient bij het UWV, ontvangt voor deze werknemer geen loonkostensubsidie over de periode van 3 maanden (niet 4 maanden!). Voor deze periode wordt de loonsom van de betreffende werknemer voor 100% in rekening gebracht op het bedrag van de subsidie. Omdat de werknemer gedurende de subsidieperiode nog wel op de loonlijst zal staan, moet het loon gewoon worden doorbetaald.

In principe kan de boete worden omzeild door het tot stand brengen van ontslag met wederzijds goedvinden. Daar is echter altijd goedkeuring van de medewerker voor nodig. Deze kan met de werkgever in onderhandeling gaan over de financiële tegemoetkoming. Ook als werkgever en medewerker akkoord zijn over de vergoeding bestaat het risico dat het UWV de medewerker een uitkering weigert en deze terugverwijst naar de werkgever. In het verleden is dat wel gebeurd.

Dan nog even een ander punt. Wanneer de totale gemiddelde loonkosten over de subsidieperiode lager uitvallen dan de loonkosten over de maand maart 2020 (referentieperiode NOW 2.0) en de werkgever niet 100% omzetverlies heeft geleden, kan de werkgever worden geconfronteerd met grote kortingen op hun totale NOW subsidie. Dat was onder de eerste regeling ook al zo.

De NOW 3.0 regeling (onder voorbehoud)

Aan de NOW 3.0 regeling kunnen ook organisaties deelnemen die niet aan eerdere regelingen hebben deelgenomen. De nieuwe regeling geldt tot 1 juli 2021 en bestaat uit drie tijdvakken van elk 3 maanden. Het minimale omzetverlies om aanspraak op de regeling te kunnen maken gaat vanaf het tweede tijdvak omhoog van 20% naar 30%. De te ontvangen financiële steun bouwt in de drie tijdvakken af van (maximaal) 80% in het eerste tijdvak naar 70% in het tweede, en 60% in het derde tijdvak. Tijdens de afbouw van de vergoeding kan de werkgever de loonsom geleidelijk laten dalen met 10%, 15% en 20%, zonder dat dit ten kosten zou gaan van de subsidie.

Onder de 2.0 regeling moet een ontslagboete worden betaald in het geval van bedrijfseconomisch ontslag. Deze korting wordt in de 3.0 versie niet meer toegepast. Het maximaal te vergoeden loon per werknemer wordt in het derde tijdvak van april tot en met juni verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

Wellicht ten overvloede, de inhoud van de 3.0 regeling moet door het kabinet nog worden bevestigd. Dit zou volgens mededelingen van het kabinet uiterlijk voor 1 oktober bekend worden gemaakt.

Ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden

De regels voor het aanvragen van ontslag op bedrijfseconomische gronden zijn door de coronacrisis niet gewijzigd. Het maakt ook niet uit of u wel of niet deelneemt aan een NOW regeling. Voor ontslag op bedrijfseconomische gronden is altijd toestemming nodig van het UWV. Alleen indien er op grond van cao-afspraken een onafhankelijke ontslagcommissie is ingesteld, kan deze de ontslagaanvraag afhandelen. Nadat toestemming van het UWV is verkregen, moet de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn. Ook moet de werkgever de transitievergoeding betalen.

Een ontslagaanvraag in verband met bedrijfseconomische gronden kan alleen worden aangevraagd indien er (aantoonbaar) sprake is van de volgende omstandigheden:

  • een slechte of verslechterende financiële situatie
  • een belangrijke werkvermindering
  • organisatorische en/of technologische veranderingen (automatisering!)
  • een gehele of gedeeltelijke bedrijfsbeëindiging
  • vervallen van een loonkostensubsidie

 

De werkgever die het ontslag wil aanvragen moet hiertoe drie formulieren invullen met informatie over respectievelijk de werkgever en werknemer, alsmede de onderbouwing, waarin de grond van de aanvraag zo nauwkeurig mogelijk wordt beschreven.

Ontslag voor 20 of meer medewerkers

Indien de aanvraag betrekking heeft op het voorgenomen ontslag van 20 of meer medewerkers kan de Wet melding collectief ontslag (WMCO) van toepassing zijn. De wet is van toepassing als het ontslag binnen een tijdsbestek van 3 maanden wordt geëffectueerd en betrekking heeft op medewerkers die in hetzelfde werkgebied werkzaam zijn.

Collectief ontslag moet worden gemeld bij het UWV en de vakbonden. Daarnaast moet de werkgever de ondernemingsraad conform artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden om advies vragen. Het UWV neemt de ontslagaanvraag niet in behandeling als geen schriftelijke verklaring kan worden overlegd waaruit blijkt dat de vakbond en de ondernemingsraad zijn geraadpleegd. Bij ontbreken van een adviestraject kan het UWV een wachttijd van 1 maand instellen.

Het afspiegelingsprincipe

Bij collectief ontslag moet rekening gehouden worden met het afspiegelingsbeginsel. De inkrimping moet zodanig plaatsvinden dat de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand voor en na de ontslagronden zoveel mogelijk gelijk blijft. Hiertoe maakt u een overzicht van alle werknemers en externe medewerkers en deelt dit overzicht in naar uitwisselbare, vergelijkbare functies: functies die vergelijkbaar zijn wat betreft functie-inhoud, benodigde kennis en vaardigheden, tijdelijke of structurele aard en niveau en beloning. Vervolgens geeft u aan tot welke groep de werknemers behoren.

  • Groep 1: externe medewerkers: gedetacheerden, uitzendkrachten, zzp’ers en ingeleende werknemers van een andere bedrijfsvestiging.
  • Groep 2: werknemers die de AOW-leeftijd hebben.
  • Groep 3: werknemers met een nul-uren oproepcontract.
  • Groep 4: werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van wie het contract binnen 26 weken eindigt (na de dag van onze beslissing op uw aanvraag).
  • Groep 5: werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die langer loopt dan 26 weken (na de dag van onze beslissing op uw aanvraag.

 

Tussen de groepen werknemers bestaat een rangorde. Eerst wordt de arbeidsrelatie met de werknemers uit groep 1 beëindigd. Als meer werknemers ontslagen moeten worden, geldt het afspiegelingsbeginsel. Hiervoor moeten de werknemers uit groepen 2 tot en met 5 van de betreffende categorie uitwisselbare functies in leeftijdsgroepen worden ingedeeld. De 5 leeftijdsgroepen zijn: 15 tot 25 jaar, 25 tot 35 jaar, 35 tot 45 jaar en 45 tot 55 jaar.

Als volgende stap wordt berekend hoeveel werknemers er per leeftijdsgroep moeten worden ontslagen. De werknemers uit groep 2, 3, 4 en 5 tellen hierbij mee, zodat de leeftijdsopbouw voor en na ontslag zo veel mogelijk gelijk blijft. De werknemers uit (achtereenvolgens) de groepen 2 tot en met 4 moeten als eerste ontslagen worden. Pas daarna kunnen de werknemers uit groep 5 worden ontslagen. Per leeftijdsgroep worden eerst de werknemers met het kortste dienstverband ontslagen.

De zorg van een goed werkgever

Ook onder de NOW regelingen gelden de principes van goed werkgeverschap. Alvorens tot ontslag over te gaan moet eerst worden bezien of er intern alternatieve functies beschikbaar zijn, eventueel in combinatie met her- of omscholing. Daarnaast mag van de werkgever worden verwacht dat deze de medewerker ondersteunt bij het vinden van een andere werkkring, bijvoorbeeld in de vorm van outplacement. De urgentie van het te verlenen ontslag geldt als maat voor de inspanningen van de werkgever.

Hulp nodig?

Heeft u ondersteuning nodig in de vorm van juridisch advies en outplacement voor een of meerdere medewerkers? Onze outplacement biedt de deelnemers maximale ondersteuning en is gericht op herbezinning op de loopbaan, het creëren van toekomstperspectief en herplaatsing binnen de sectoren waar onze expertise ligt; de industrie, bouw en infra. Er kan worden gekozen uit trajecten van 3 of 6 maanden. Infomeer gerust naar de mogelijkheden en bel onze experts: 024-3882299.