Powering your potential

Home | Blog | (024) 388 22 99 | E-mail
Ranger Human Capital
HR partner voor board, directie & management
  • Executive search, interim management & development
  • Focus op industrie, handel, bouw & infra
  • 20 jaar ervaring & gemiddelde klantwaardering van 8,5
  • Persoonlijk, grondig, gecommitteerd & ondernemend

VRIJBLIJVEND ADVIES

Executive searchInterim ManagementAssessmentCoachingTraining
Home > disclaimer

disclaimer

Op deze website van Ranger Human Capital zijn onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing. Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie die op deze website wordt geboden, verklaart u zich akkoord met de inhoud van deze gebruikersvoorwaarden. U kunt de tekst van deze gebruikersvoorwaarden opslaan en/of printen, zodat deze tekst toegankelijk is ten behoeve van latere kennisgeving. Aangezien Ranger Human Capital gerechtigd is de tekst van deze disclaimer te allen tijde, zonder nadere berichtgeving, te wijzigen, dient u zich telkens te vergewissen van de meest recente versie van deze disclaimer. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u de informatie aangeboden via deze website niet te gebruiken.

De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan Ranger Human Capital niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd. Ranger Human Capital is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunt u dan ook geen rechten ontlenen.

De website van Ranger Human Capital kan links naar websites van derden bevatten en/of websites van derden kunnen verwijzingen opgenomen hebben naar deze website. In geen geval is Ranger Human Capital aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of (het nalaten van) acties ondernomen naar aanleiding van de informatie op de website van Ranger Human Capital en/of informatie van derden waarna via de website verwezen wordt of die verwijzen naar onderhavige website.

Alle opgenomen informatie (daaronder mede begrepen software, tekst, foto's, handels- en merknamen en logo's) is in eigendom van of in licentie bij Ranger Human Capital c.q. de betreffende rechthebbende(n) en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of een ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele wijze over bij het gebruik de informatie van deze website. Behalve het opslaan en/of printen van de geboden informatie voor eigen gebruik, is het niet toegestaan de inhoud van de website over te nemen, te vermenigvuldigen, aan derden beschikbaar te stellen of enige verwijzing zoals onder meer een hyper- of deeplink naar onderhavige website aan te brengen zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Ranger Human Capital.

De op deze website verstrekte informatie en deze voorwaarden zijn gericht tot ingezetenen van Nederland. Op deze website en gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met deze gebruikersvoorwaarden en/of de informatie geboden op deze website, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij wetgeving of internationale verdragen dwingend anders voorschrijven. Indien cliënt als eisende partij optreedt is hij, in afwijking van het voorgaande, bevoegd om binnen de grenzen van de desbetreffende reglementen geschillen aanhangig te maken bij die Geschillen- en Klachtencommissies aan wier bevoegdheid Ranger Human Capital zich onderworpen heeft.
Meer informatie?
Ton Hendriks
thendriks@ranger.nl
(024) 3882299
(06) 22417014
Antwoord op uw HR-vraag?
BEL 024 388 22 99
Actuele vacatures

Toe aan een nieuwe management-uitdaging? Wij bieden interessante mogelijkheden op board-, directie- en managementniveau.

Bekijk onze vacatures

Scott Recruiters werkt voor
Antwoord op uw hr-vraag?
Stel uw vraag